آزمایشگاه

در این بخش تمامی استانداردها برای لاستیک ها مورد آزمایش و برسی قرار میگیرد.

 

1)سختی

2)کشش و ازدیاد طولی

3)فرتونی

4)غوطه وری در مایعات     

5)مانایی فشاری                                    

6)دانسیته

7)سایش

8)مقاومت ازنی

9)مقاومت خمشی یا خستگی

10)برگشت پذیری

11)پخت سنجی توسط رئومتر

12)اورینگ های مقاوم در برابر روغن

                                    

 

خبرنامه

قالب وب سایت : تک وب دیزاین