در این بخش تمامی استانداردها برای لاستیک ها مورد آزمایش و برسی قرار میگیرد.

1)سختی
2)کشش و ازدیاد طولی
3)فرتونی
4)غوطه وری در مایعات
5)مانایی فشاری
6)دانسیته
7)سایش
8)مقاومت ازنی
9)مقاومت خمشی یا خستگی
10)برگشت پذیری
11)پخت سنجی توسط رئومتر
12)اورینگ های مقاوم در برابر روغن