در این بخش تمامی استانداردها برای لاستیک ها مورد آزمایش و برسی قرار میگیرد.

1)سختی

2)کشش و ازدیاد طولی

3)فرتونی

4)غوطه وری در مایعات

5)مانایی فشاری

6)دانسیته

7)سایش

8)مقاومت ازنی

9)مقاومت خمشی یا خستگی

10)برگشت پذیری

11)پخت سنجی توسط رئومتر

12)اورینگ های مقاوم در برابر روغن