در این واحد با استفاده از وسایل و امکانات کامل و مجهز،امکان دست یابی به قطعات را آسان میکند و متقاضیان در حداقل زمان جنس درخواستی خود را دریافت میکنند. برای دستیابی آسان به قطعات آنها را با توجه به جنس،شکل ظاهری و ابعاد،کد گذاری و گروه بندی و در قسمت های مخصوص نگهداری میکنند. همچنین انبار مواد اولیه،انبار محصول،انبار لوازمات زیرمجموعه انبار مرکزی میباشد.